Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Mindfulness workshops ,trainingen en coaching georganiseerd door Mindfulness Centrum het Groene Hart.

Artikel 1. Inleidende bepaling.

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis : Mindfulness Centrum het Groene Hart gevestigd te Boskoop, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer: 72581999.

Mindfulness workshop/training/coaching overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat naar aanleiding van een ingevuld intakeformulier de deelnemer wordt uitgenodigd deel te nemen aan een workshop/training/coaching sessie(s). Deze wordt per email door Mindfulness Centrum het Groene Hart verzonden.

Deelnemer: De persoon of bedrijf met wie Mindfulness Centrum het Groene een workshop/training/coaching sessie(s) overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.

Aanmelding en bevestiging workshop/training/coaching sessie(s).

 1. Aanmelden voor de door Mindfulness Centrum het Groene Hart te verzorgen Mindfulness workshop/training/coaching kan door het invullen en verzenden van een intakeformulier-deelname formulier op de website www.mindfulzijn.nu, een telefonische aanmelding of via een email naar contact@mindfulzijn.nu.
 2. Mindfulness Centrum het Groene Hart bevestigt een definitieve aanmelding via email. Door verzending van deze email met bijgaande factuur is er een bevestiging van Mindfulness centrum het Groene Hart en komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/training/coaching tot stand.

Artikel 3.

Workshop/training/coaching prijzen.

 1. Bij aanmelding via een intakeformulier-deelname formulier, email of telefoon gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op www.mindfulzijn.nu ten tijde van de inschrijving.
 2. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 4.

Betaling van factuur.

 1. Na aanmelding voor een workshop/training/coaching zoals vermeld in artikel 3 zendt Mindfulness Centrum het Groene Hart een elektronische factuur aan de deelnemer.
 2. Per ommegaande dient de gehele factuur betaald te worden om uw deelname aan de mindfulness training/workshop/coaching te bevestigen.
 3. Restant betaling door de deelnemer dient te geschieden uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van een workshop en uiterlijk 4 weken voor aanvang van een training. De betaling kan gedaan worden op de door Mindfulness Centrum het Groene Hart aangewezen bankrekening die vermeld staat op de factuur.
 4. Indien aanmelding en start van de training binnen 4 weken ligt dan dient het gehele bedrag per ommegaande betaald te worden.
 5. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training/workshop plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 5.

Annulering workshop/training/coaching door de deelnemer.

 1. Een Mindfulness workshop kan tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het workshop bedrag in rekening gebracht.
 2. Een Mindfulness training kan tot 6 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 6 en 4 weken voor de eerste training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste training wordt 75% van de totale trainingskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
 3. Een Mindfulness coaching sessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de 24 uur wordt de coaching sessie volledig in rekening gebracht.
 4. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training of workshop wordt geen compensatie of restitutie verleend. Deelnemers aan de 8 weekse MBSR Mindfulness training krijgen de mogelijkheid om 1 dag in te halen bij een volgende trainingsgroep.

Artikel 6.

Annulering door overmacht.

Mindfulness Centrum het Groene Hart behoudt zich het recht voor de Mindfulness workshop, training, coaching te annuleren, indien er sprake is van overmacht.

De volgende overmacht situaties vallen hieronder, “overstroming, aardbeving, staking, oorlog, gewijzigde overheidsmaatregelen, storing in de telecommunicatie-infrastructuur, licentieweigering”. Tevens gelden hiervoor de omstandigheden zoals virusuitbraken en pandemieën met andere woorden alle van buitenkomende oorzaken waar Mindfulness Centrum het Groene Hart geen invloed op heeft.

Indien bovenstaande van toepassing is wordt er geen restitutie gegeven maar het aanbod gedaan om online de (restant) trainingen (verder) te volgen of deze door te schuiven naar een nader te bepalen datum in de toekomst.

Artikel 7.

Annulering door Mindfulness Centrum het Groene Hart.

Mindfulness Centrum het Groene Hart behoudt zich het recht voor de Mindfulness workshop, training te annuleren, indien 7 dagen voor aanvang van de workshop-training het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de workshop-training, of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de workshop-training niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt Mindfulness Centrum het Groene Hart de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet meer te willen deelnemen aan een Mindfulness workshop/training dan zal Mindfulness Centrum het Groene Hart de betaling restitueren.

Artikel 8.

Aansprakelijkheid.

Mindfulness Centrum het Groene Hart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop/training/coaching.

Artikel 9.

Geheimhouding

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.